Pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov

Pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov Otago s. r. o., so sídlom na adrese Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, IČO: 45257922, DIČ: 2022913343, IČ DPH: SK2022913343, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 61163/B, (ďalej ako „Otago“ alebo „my“), sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a dodávateľov v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov).

Otago spracúva osobné údaje v súlade s:

 • Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „nariadenie“) a
 • Zákonom č . 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“).

V zmysle tohto nariadenia a zákona sme prijali príslušné technické a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov a práv osôb, ktorých osobné údaje spracúvame. Spoločnosť Otago je povinná dotknutej osobe poskytnúť detailné informácie o spracúvaní jej osobných údajov, aby splnila povinnosť, ktorú definuje nariadenie.

Spoločnosť Otago nebude zhromažďovať nadmerné množstvo osobných údajov ani údaje, ktoré nie sú relevantné pre účely, na ktoré sa zbierajú.

Táto verzia podmienok spracúvania osobných údajov bola vydaná 15. marca 2022. Vyhradzujeme si právo ju aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jej znením na stránke: www.otagosro.com/gdpr-osobne-udaje.

Skupiny osobných údajov

Otago ako prevádzkovateľ

Osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým je Otago prevádzkovateľom, keďže definujeme účel a spôsob ich spracúvania.

Sú to údaje, ktoré si vyžiadame od Vás, ako napr. meno, priezvisko, kontaktné údaje a pod., keď vyplníte „Kontaktný formulár“ na našich webových stránkach alebo „Formulár na vyžiadanie cenovej ponuky“. Pri návšteve našich webových stránok zbierame údaje o vašej aktivite na našich stránkach prostredníctvom súborov cookie a analytických nástrojov, ktoré zaznamenávajú aktivity na našich webových stránkach. Ak sa prihlásite na odber newslettera alebo pristupujete do nášho online portálu, potrebujeme vašu e-mailovú adresu. V prípade objednania našich služieb vyžadujeme fakturačné údaje. Podrobné informácie o pravidlách spracúvania osobných údajov nájdete nižšie podľa toho, v akom vzťahu s nami vystupujete, či ste zákazník, uchádzač o prácu alebo dodávateľ.

Otago ako sprostredkovateľ

Osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým je Otago sprostredkovateľom, keďže tieto údaje spracúvame v mene svojich zákazníkov.

Sú to údaje, ktoré môžu byť súčasťou obsahu na spracovanie prostredníctvom našich služieb, napríklad obsahu, ktorý pre Vás máme spracovať, teda preložiť, pretlmočiť, nadabovať, prepísať, graficky upraviť a pod. Prevádzkovateľom týchto údajov ste Vy, nás určujete za ich sprostredkovateľa.

Osobné údaje podľa toho, v akom vzťahu ste voči nám

Pri každodennej práci prichádzame do styku s ľuďmi a ich osobnými údajmi, ktoré sa rôznia podľa toho, v akom sme vzájomnom postavení. Nižšie opisujeme, ktoré Vaše osobné údaje spracúvame v závislosti od toho, či ste náš klient, dodávateľ alebo uchádzač o zamestnanie.

V každej časti sa dočítate:

 • aké údaje a informácie o vás spracúvame;
 • prečo a s akým cieľom ich spracúvame;
 • s kým osobné údaje zdieľame;
 • kde vaše údaje ukladáme a uchovávame;
 • aké sú vaše práva.

Voči spoločnosti Otago vystupujem ako:

 • aktuálny alebo potenciálny zákazník,
 • uchádzač o zamestnanie,
 • aktuálny alebo potenciálny dodávateľ prekladateľských a obdobných služieb,
 • dodávateľ ostatných služieb a produktov,
 • návštevník webových stránok.

Kontaktné údaje

Ak by ste sa s nami chceli spojiť alebo máte pripomienky ohľadom ochrany osobných údajov, pošlite nám ich e-mailom na gdpr@otagosro.com alebo prostredníctvom pošty na adresu Otago s.r.o., GDPR, Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava.

Ochrana osobných údajov klientov a záujemcov o naše služby

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste naším klientom alebo potenciálnym klientom.

Spoločnosť Otago voči Vám vystupuje ako:

1. prevádzkovateľ osobných údajov, keďže definujeme účel a spôsob ich spracúvania;

2. sprostredkovateľ osobných údajov, ak osobné údaje spracúvame vo Vašom mene, napríklad vtedy, ak sa osobné údaje nachádzajú v textoch, zvukovom alebo multimediálnom obsahu určenom na preklad alebo iné spracovanie prostredníctvom nami poskytovaných služieb.

Týmto vyhlásením vysvetľujeme, ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od Vás alebo od tretích strán počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a spoločnosťou Otago s.r.o.

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Táto verzia bola vydaná 15. marca 2022.

Informácie, ktoré získavame z návštev našich webových stránok, uvádzame v Používanie súborov cookie a informačných nástrojov tretích strán.

Otago ako sprostredkovateľ osobných údajov

Ide o osobné údaje, ktoré spracúvame na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu. Myslíme tým najmä osobné údaje, ktoré by sa mohli nachádzať v textovom, zvukovom alebo multimediálnom obsahu, ktorý by sme pre Vás mali preložiť, tlmočiť alebo inak spracovať.

K údajom budú mať prístup oprávnení zamestnanci, ktorí s nimi pracujú, a naši prekladatelia či tlmočníci. Keďže prekladateľské a ďalšie odborné činnosti pre nás realizujú prekladatelia a tlmočníci, ktorí nie sú priamo našimi zamestnancami, získajú naši lingvisti prístup k týmto údajom na nevyhnutne potrebný čas a v zmysle zákona sa stanú sprostredkovateľmi spracúvania osobných údajov.

Keď si u nás objednávate prekladateľské alebo tlmočnícke služby, všetky údaje vrátane osobných údajov, ktoré sa v nich môžu nachádzať, považujeme za prísne dôverné. Preto sú všetci naši zamestnanci, prekladatelia a tlmočníci viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Vezmite, prosím, na vedomie, že východiskové a preložené texty, ktoré spracúva prekladateľ alebo prekladateľka v zmysle Zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (tzv. úradný alebo súdny prekladateľ), sú prekladatelia povinní 10 rokov od ich vyhotovenia archivovať na účely prípadnej kontroly zo strany Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Otago ako prevádzkovateľ osobných údajov

Otago ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúva tieto kategórie osobných údajov:

 • Osobné kontaktné údaje: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa, kontaktné údaje pre četovacie služby, číslo bankového účtu, adresa trvalého pobytu alebo sídla, pohlavie, kontaktný jazyk, rodný jazyk, poštová adresa, názov pracovnej pozície, názov oddelenia, názov organizácie, číslo bankového účtu.
 • Produkty a služby: dopytované produkty a služby; história vystavených cenových ponúk a objednávok; súvisiace východiskové, cieľové a referenčné materiály určené na spracovanie vrátane obsahu vo východiskovom a cieľovom jazyku.

Účel a ciele spracúvania

Administrácia klientov: s cieľom identifikácie, výberu adekvátnej služby, správneho vystavenia a adresovania cenovej ponuky, objednávky a faktúry. Právnym základom na spracúvanie týchto informácií je uzatvorená zmluva alebo úmysel ju uzavrieť medzi spoločnosťou Otago a Vami ako dotknutou osobu.

Priamy marketing: po dodaní prekladu alebo inej služby Vás budeme e-mailom alebo telefonicky kontaktovať, aby sme zistili, ako ste boli spokojní s poskytnutými službami. Našim aktívnym zákazníkom ponúkame možnosť raz za mesiac odoberať e-mailom novinky a oznamy. Z odberu týchto informácií sa môžete jednoducho odhlásiť kliknutím na odkaz v e-mailovej správe.

Ak ste v minulosti využili naše služby alebo ste nám ako potenciálny klient dali súhlas na zasielanie marketingovej komunikácie, môžeme Vám zaslať relevantné ponuky alebo správy o našich produktoch a službách prostredníctvom e-mailu. Právnym základom na tento účel je náš oprávnený záujem alebo Vami poskytnutý súhlas.

Dane a účtovníctvo: na základe povinností z iných zákonov a predpisov súvisiacich s finančným plnením sme povinní spracúvať určité osobné údaje, ktoré sa nachádzajú napríklad na objednávkach, dodacích listoch alebo faktúrach. Naším právnym základom na tento účel je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z daňových a účtovných predpisov.

Ochrana Vašich a našich práv: osobné údaje môžeme spracúvať na účely riešenia sporov, sťažností, reklamácií alebo iných právnych postupov. Právnym základom na tento účel spracúvania je náš oprávnený záujem.

Súhlas so spracúvaním: ak si od Vás vopred vyžiadame osobitný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžeme Vás kontaktovať v súlade s jeho znením. Svoj súhlas môžete kedykoľvek bezplatne odvolať. Právnym základom na tento účel je Váš súhlas, v niektorých odôvodnených prípadoch aj náš oprávnený záujem.

Kto má k Vašim údajom prístup

Informácie, ktoré ste nám o Vás poskytli, môžeme okrem našich zamestnancov poskytnúť aj vybraným firmám, ktoré konajú v našom mene s cieľom poskytovať nám podporné služby. Zvyčajne ide o organizácie, ktoré nám dodávajú účtovné, daňové, reklamné, marketingové a dátové služby alebo spravujú náš informačný systém. Aj v tomto prípade môžu tieto strany používať Vaše osobné údaje len na účely, ktoré sme opísali vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi.

Osobné údaje sa spracúvajú výhradne v priestore EÚ, nedochádza k ich prenosu do tretích krajín.

Umiestnenie Vašich osobných údajov

Otago ako prevádzkovateľ:

Všetky údaje zostávajú v priestore EÚ.

Otago ako sprostredkovateľ:

V prípade úradných prekladov, t. j. takých, ktoré sa vyhotovujú v zmysle Zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch z/do slovenského jazyka alebo z/do českého jazyka, zostávajú všetky východiskové aj cieľové texty v priestore EÚ alebo EHS.

V prípade ostatných prekladov spoločnosť Otago spolupracuje s lingvistami, ktorí žijú v krajinách, kde sa hovorí jazykom z/do ktorého prekladajú. Napríklad naši prekladatelia, ktorí prekladajú z nemčiny do slovenčiny, žijú buď na Slovensku, alebo v Nemecku; maďarskí prekladatelia v Maďarsku a podobne. Ak by nejaký dokument obsahoval osobné údaje, tak v prípade prekladu z/do jazykov, ktoré sa používajú v EÚ, zostane v priestore EÚ a EHS, prípadne v niektorej z tzv. tretích krajín schválených EÚ.

Výnimkou môže byť dodanie prekladov alebo iných služieb, kedy sa obsah prekladá z/do jazyka krajiny, ktorá nie je členom EÚ alebo EHS. Príkladom by bol preklad obsahu z anglického jazyka do ukrajinského, tureckého alebo japonského jazyka, keďže takýto preklad by zabezpečili prekladatelia žijúci na Ukrajine, v Turecku či Japonsku.

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Vo všeobecnosti uchovávame osobné údaje po nasledujúce doby:

 • ak spracúvame osobné údaje z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;
 • ak spracúvame osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní) a počas doby, keď je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky vyplývajúce zo zmluvy alebo súvisiace so zmluvou;
 • ak spracúvame osobné údaje z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana – po dobu trvania príslušného oprávneného záujmu a počas doby, keď je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky vyplývajúce z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom;
 • ak spracúvame osobné údaje na základe súhlasu – po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času odvolania súhlasu.

Aké sú Vaše práva?

Aj keď na spracúvanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme súhlas, chceme, aby ste boli oboznámení s tým a rozumeli tomu, ako ich spracúvame.

Ochrana osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste uchádzačom o zamestnanie v spoločnosti Otago.

Otago voči Vám vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov, keďže definujeme účel a spôsob ich spracúvania.

Táto verzia podmienok spracúvania osobných údajov bola vydaná 15. marca 2022. Z času na čas ju môžeme aktualizovať aj bez upozornenia.

Informácie, ktoré získavame z návštev našich webových stránok, uvádzame v časti Používanie súborov cookie a informačných nástrojov tretích strán.

Kategórie osobných údajov

Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, brigádu alebo inú formu pracovno-právneho vzťahu, získavame od Vás napríklad aj tieto informácie:

Osobné kontaktné údaje: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailovú adresu, kontaktné údaje pre četovacie služby.

Informácie z Vášho životopisu: informácie o Vašich predchádzajúcich zamestnaniach, vzdelaní, zručnostiach, jazykových znalostiach a ďalšie informácie, ktoré uvádzate vo svojom životopise.

Motivačný list: akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste alebo jeho obdobe, napr. v našom online dotazníku, počas výberového konania.

Doplňujúce informácie: dĺžku praxe od ukončenia vzdelania, dátum možného nástupu do zamestnania, očakávaný nástupný plat v brutto výške, ideálnu výšku platu za Vašu prácu, fázu hľadania práce, v ktorej sa práve nachádzate a pod.

Video nahrávka: na základe Vášho rozhodnutia alebo na základe našej požiadavky nám pred výberovým konaním alebo počas neho môžete poskytnúť vyššie uvedené informácie aj formou video nahrávky.

Referencie: ak nám poskytnete mená a kontaktné údaje osôb, s ktorými ste pracovali v minulosti, môžeme sa v zmysle našej dohody rozhodnúť získať od nich referencie.

Účel a ciele spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na tieto účely a ciele:

Výber zamestnancov: vaše údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým zisťujeme, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Kto má k Vašim údajom prístup

Otago môže ako prevádzkovateľ zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za týchto okolností:

Na účely získania informácie od tretích strán, ako je uvedené vyššie (referencie), ktorým poskytneme Vaše meno a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o Vás;

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu spoločnosť (zmluvná personálna agentúra, poskytovateľ online testovacích služieb a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi.

K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie Vašich osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú výhradne v priestore EÚ, nedochádza k ich prenosu do tretích krajín.

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchovávame počas trvania výberového konania. Vymažeme ich 6 mesiacov po tom, čo vyberieme vhodného kandidáta.

Ak na obsadenie pracovnej pozície vyberieme Vás, budeme Vaše osobné údaje aj naďalej uchovávať vo Vašej osobnej zložke podľa príslušnej organizačnej smernice.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať dlhšiu dobu v prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Aké sú Vaše práva?

Aj keď na spracúvanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme súhlas, chceme, aby ste boli oboznámení s tým a rozumeli tomu, ako ich spracúvame.

Ochrana osobných údajov dodávateľov prekladateľských služieb

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste naším potenciálnym alebo aktuálnym obchodným partnerom, poskytujúcim prekladateľské, tlmočnícke alebo súvisiace odborné služby.

Otago voči vám vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov, keďže definujeme účel a spôsob ich spracúvania.

Táto verzia podmienok spracúvania osobných údajov bola vydaná 15. marca 2022. Z času na čas ju však môžeme aktualizovať aj bez upozornenia.

Informácie, ktoré získavame z návštev našich webových stránok, uvádzame v časti Používanie súborov cookie a informačných nástrojov tretích strán.

Prečo máme prístup k Vašim údajom a prečo ich spracúvame?

Na uzatvorenie a plnenie zmluvy s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracúvať Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracúvanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, na základe ktorej ste Vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou, alebo aby bolo možné na vyžiadanie vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy. Spracúvanie je možné na základe nášho oprávneného záujmu alebo na základe povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Kategórie osobných údajov

Keď nám ponúknete spoluprácu, nájdeme Vašu ponuku vo verejne prístupnej databáze poskytovateľov prekladateľských alebo obdobných služieb, prípadne Vás niekto odporučí, spracúvame aj tieto údaje:

Kontaktné a osobné údaje: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailovú adresu, kontaktné údaje pre četovacie služby, fakturačnú a poštovú adresu, kontaktné jazyky, rodný jazyk, pohlavie, verejne dostupnú fotografiu, URL adresy profilov sociálnych sietí.

Identifikačné a platobné údaje: identifikačné údaje ako IČO, DIČ a IČ DPH, číslo bankového účtu, adresu v službe PayPal.

Informácie o vzdelaní a kvalifikácii: informácie uvedené vo Vašom životopise, medzi inými aj Vaše zručnosti a jazykové znalosti, doklady o dosiahnutom vzdelaní a certifikáty.

Profesijné informácie: poznámky z výberového konania, poznámky z priebehu plnenia zmluvy, hodnotenie dodaných plnení, vybavenie softvérom a hardvérom, názvy používateľských účtov v iných softvéroch, systémoch a službách.

Účel a ciele spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na tieto účely a ciele:

Výber dodávateľov: Vaše údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým zisťujeme, či ste Vy osobne alebo spoločnosť, ktorú zastupuje, dostatočne kvalifikovaným kandidátom na plnenie zmluvy.

Plnenie zmluvy: Aby sme mohli spĺňať požiadavky našich klientov a medzinárodných noriem o poskytovaní prekladateľských služieb, napr. ISO 17100: Kvalita prekladateľských služieb, potrebujeme sa uistiť, že spĺňate požadované kritériá. Vaše údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým zisťujeme, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate, alebo či spĺňate požiadavky našich klientov na poskytnutie plnenia, napr. kvalifikáciou a predchádzajúcimi skúsenosťami.

Kto má k Vašim údajom prístup

K Vašim osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci vtedy, keď je to potrebné a na vyššie uvedené účely. Všetci zamestnanci pristupujúci k údajom sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Otago môže poskytnúť Vaše osobné údaje svojim klientom, ak sú nevyhnutne potrebné na plnenie zmluvy, napr. Vaše kontaktné údaje na poskytnutie tlmočníckych služieb. Klientom a potenciálnym klientom tiež môžeme poskytnúť plne anonymizovaný životopis alebo jeho súhrn s cieľom dokladovania kvalifikácie, možnosti preferenčného výberu konkrétneho dodávateľa alebo na preukázanie kvalifikácie v účasti v obchodnej súťaži.

Otago ako prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje zdieľať so svojimi dodávateľmi, ktorí:

 • sprostredkúvajú alebo zabezpečujú časť našich služieb, napr. ak viacero prekladateľov pracuje na jednom zmluvnom plnení, keď je potrebná vzájomná koordinácia a komunikácia;
 • poskytujú našej spoločnosti podporné alebo servisné služby, ako je prevádzka nášho informačného systému, účtovné a daňové povinnosti, ďalej právnym zástupcom, servisnej službe, technickej podpore informačných a komunikačných technológií, technickej podpore výrobcov CAT nástrojov.

Umiestnenie Vašich osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú výhradne v priestore EÚ, nedochádza k ich prenosu do tretích krajín.

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Vo všeobecnosti uchovávame osobné údaje po nasledujúce doby:

 • ak spracúvame osobné údaje z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;
 • ak spracúvame osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní) a počas doby, keď je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky vyplývajúce zo zmluvy alebo súvisiace so zmluvou;
 • ak spracúvame osobné údaje z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana – po dobu trvania príslušného oprávneného záujmu a počas doby, keď je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky vyplývajúce z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom.

Aké sú Vaše práva?

Aj keď na spracúvanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme súhlas, chceme, aby ste boli oboznámení s tým a rozumeli tomu, ako ich spracúvame.

Ochrana osobných údajov dodávateľov ostatných služieb

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a Vaše osobné údaje, pretože ste naším potenciálnym alebo aktuálnym obchodným partnerom (s výnimkou dodávateľov prekladateľských alebo podobných služieb).

Otago voči vám vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov, keďže definujeme účel a spôsob ich spracúvania.

Táto verzia podmienok spracúvania osobných údajov bola vydaná 25. mája 2018. Z času na čas ju však môžeme aktualizovať aj bez upozornenia.

Informácie, ktoré získavame z návštev našich webových stránok, uvádzame v časti Používanie súborov cookie a informačných nástrojov tretích strán.

Prečo máme prístup k Vašim údajom a prečo ich spracúvame?

Na uzatvorenie a plnenie zmluvy s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracúvať Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracúvanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, na základe ktorej ste Vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou, alebo aby bolo možné na vyžiadanie vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy. Spracúvanie je možné na základe oprávneného záujmu alebo na základe povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu.

V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše osobné údaje na poskytovanie informácií o našich službách, analýzach, podujatiach, ktoré by mohli byť vo Vašom najlepšom záujme, alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu, ktorý reprezentujete.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Aké údaje spracúvame

Spracúvame a uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s Vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme napríklad Vaše meno, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Kto má k Vašim údajom prístup

K Vašim osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci vtedy, keď je to potrebné a na vyššie uvedené účely. Všetci zamestnanci pristupujúci k údajom sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Otago ako prevádzkovateľ môže zdieľať Vaše údaje so svojimi ďalšími dodávateľmi, ktorí poskytujú našej spoločnosti podporné alebo servisné služby, ako je prevádzka nášho informačného systému, účtovné a daňové povinnosti, ďalej právnym zástupcom, servisnej službe, technickej podpore informačných a komunikačných technológií, technickej podpore výrobcov CAT nástrojov.

Otago môže poskytnúť Vaše osobné údaje svojim klientom, ak sú nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ak zastupujete dodávateľa, ktorý je súčasťou služieb poskytovaných našim klientom.

Umiestnenie Vašich osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú výhradne v priestore EÚ, nedochádza k ich prenosu do tretích krajín.

Ako dlho osobné údaje uchovávame

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na naplnenie účelu spracovania a účelu, na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať, napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom.

Aké sú Vaše práva?

Aj keď na spracúvanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme súhlas, chceme, aby ste boli oboznámení s tým a rozumeli tomu, ako ich spracúvame. Na základe nariadenia o ochrane osobných údajov máte tieto práva:

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, vrátane informácií:

• prečo spracúvame Vaše osobné údaje;

• aké kategórie osobných údajov spracúvame;

• s kým Vaše osobné údaje zdieľame;

• ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty;

• aké máte práva;

• odkiaľ Vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás);

• či spracúvanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie);

• či Vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EHP, a ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov.

Právo namietať proti spracúvaniu

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracúvanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracúvaniu namietať.

V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracúvaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami, právami a slobodami.

Vaše osobné údaje však môžeme spracúvať vtedy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie. Preto Vás žiadame, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ste si zmenili meno alebo ste sa presťahovali.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete nás požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracúvanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracúvania

Od momentu, keď požiadate o opravu Vašich osobných údajov, alebo keď namietate proti ich spracúvaniu, do momentu, keď budeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracúvanie svojich údajov. To znamená, že Vaše osobné údaje (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracúvať iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného alebo ak existuje významný verejný záujem na spracúvaní.

Môžete nás tiež požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné, ale nechcete, aby sme Vaše osobné údaje vymazali.

Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch, keď si vyžiadame Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Svoje práva si u nás môžete uplatniť bezplatne. Opakovane podaná žiadosť však môže byť spoplatnená.

O Vašej požiadavke (alebo požiadavkách) budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracúvame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracúvame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné, alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Na koho sa môžete obrátiť

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás, prosím, e-mailom na adrese gdpr@otagosro.com alebo poštou na adrese: Otago s.r.o., GDPR, Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava.

Vašej požiadavke sa budeme snažiť vyhovieť v primeranom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia Vašej žiadosti.

Ak by ste s našou odpoveďou neboli spokojní alebo by ste mali pochybnosti o dodržiavaní našich povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete kontaktovať dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Pravidlá ochrany súkromia počas návštev našich webových stránok

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás ako návštevníka našej webovej stránky www.otagosro.com a na Vaše osobné údaje. Otago voči Vám vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov, keďže definujeme účel a spôsob ich spracúvania.

Kategórie osobných údajov

Keď sa zaregistrujete na odber našich noviniek (newsletter), vyžiadame si Vašu e-mailovú adresu. Pri vyplnení kontaktného formulára alebo formulára na zaslanie cenovej ponuky si vyžiadame Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie údaje (názov spoločnosti, pracovnú pozíciu a pod). Pri prihlásení do zákazníckeho portálu si od Vás vyžiadame e-mailovú adresu za účelom registrácie do klientskeho účtu. Pri objednaní našich služieb si od Vás vyžiadame fakturačné údaje, aby sme Vám mohli vystaviť faktúru.

Pri návšteve našich webových stránok zbierame údaje o Vašej aktivite na našich stránkach prostredníctvom súborov cookie a analytických nástrojov. Medzi informácie, ktoré týmto spôsobom zbierame, môže patriť Vaša IP adresa, typ zariadenia a nastavenie prehliadača. Naše webové stránky si však môžete prezerať aj anonymne.

Účel a ciele spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na tieto účely a ciele:

 • vystavenie cenovej ponuky, obchodné rokovanie a poskytnutie objednaných služieb,
 • fakturácia a spracovanie platby za služby,
 • analýza a optimalizácia služieb, ktoré vám poskytujeme,
 • analýza návštev na našich webových stránkach,
 • ochrana oprávnených záujmov alebo záujmov našich zákazníkov,
 • priamy marketing.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Otago postupuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako „GDPR“).

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:

 • náš oprávnený záujem;
 • plnenie zmluvy a predzmluvné rokovania, ktorých zmluvnou stranou je dotknutá osoba, napríklad vystavenie cenovej ponuky a vystavenie faktúry alebo dodacieho listu;
 • plnenie zákonných povinností, napr. uloženie údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo sprístupnenie údajov štátnym a iným orgánom, pri kontrole nad našou činnosťou, alebo pri riešení sporov, alebo pri výkone rozhodnutí;
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

Súhlas dotknutej osoby

Dotknutá osoba dáva súhlas samostatne pre každý účel spracúvania osobných údajov a zároveň dáva súhlas na spracovanie osobných údajov slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek zrušiť. Spoločnosť považuje poskytnuté osobné údaje za dôverné a kladie dôraz na rešpektovanie súkromia dotknutej osoby.

Kto má k Vašim údajom prístup

Otago môže ako prevádzkovateľ zdieľať Vaše údaje s tretími stranami, napríklad s dodávateľmi reklamných, marketingových a online služieb.

Našimi aktuálnymi partnermi sú:

S výnimkou vyššie uvedeného Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu zdieľané so žiadnou treťou stranou, okrem nasledujúcich prípadov:

 • keď je spoločnosť Otago povinná poskytnúť osobné údaje zákonom alebo príkazom verejnej moci, alebo
 • ak je zdieľanie osobných údajov výslovne povolené príslušnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje sme sa zaviazali uchovávať bezpečne. Preto sme zaviedli primerané fyzické, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie Vašich údajov. Ich cieľom je odstrániť neoprávnené alebo nezákonné spracovanie Vašich osobných údajov alebo náhodné, neoprávnené alebo nezákonné prístupy, používanie, prenos, spracovanie, kopírovanie, zmenu, stratu alebo poškodenie Vašich údajov.

Napriek všetkým snahám o dodržiavanie pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch nie je možné zabezpečiť bezpečnosť Vašich osobných údajov, ak sú prenášané alebo zdieľané nezabezpečeným spôsobom. Vaše dáta budeme ochraňovať týmito spôsobmi:

 • pomocou šifrovania (ak je to potrebné),
 • pomocou hesla (ak je to potrebné) a
 • obmedzením prístupu k Vašim údajom (t. j. prístup k Vašim osobným údajom je povolený len zamestnancom a dodávateľom, pre ktorých je prístup k údajom potrebný).

Spoločnosť Otago sprístupňuje všetky potenciálne osobné alebo iné citlivé informácie iba tým zamestnancom a dodávateľom, ktorí tieto informácie potrebujú na účely ich spracovania v mene spoločnosti Otago, na uzavretie obchodu s klientom alebo poskytovanie služieb spoločnosti Otago a zároveň iba tým zamestnancom a dodávateľom, ktorí sa zaviazali k mlčanlivosti.

Umiestnenie Vašich osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú výhradne v priestore EÚ, nedochádza k ich prenosu do tretích krajín.

Používanie súborov cookie a informačných nástrojov tretích strán

Súbory cookie

Naše webové stránky automaticky sledujú určité informácie v priebehu používania našich stránok, ako napríklad Vašu IP adresa a nastavenie prehliadača. Tieto informácie sa používajú na administráciu systému webových stránok a na poskytovanie štatistických údajov o ich používaní. Súbory cookie používame na to, aby sme si pri Vašich budúcich návštevách pamätali Vaše preferencie, za predpokladu, že súbory cookie neboli medzičasom odstránené. Návštevníci našich webových stránok, ktorí nechcú, aby sa súbory cookie ukladali, by mali nastaviť svoj prehliadač tak, aby pred návštevou našich webových stránok odmietli ukladanie súborov cookie. Návštevníci však musia vziať do úvahy, že určité funkcie našich webových stránok nemusia bez pomoci súborov cookie fungovať správne. Povolením súborov cookie vo svojom prehliadači ste vyjadrili súhlas so zberom súborov cookie.

Typy používaných súborov cookie:

 • základné súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie prístupu na naše webové stránky;
 • funkčné súbory cookie, ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie našich webových stránok (ak sú tieto cookies zakázané, naše webové stránky nemusia fungovať správne);
 • výkonnostné súbory cookie, ktoré vás neidentifikujú individuálne (kým nezadáte identifikačné údaje v niektorom z našich formulárov), ale pomôžu nám prispôsobiť obsah v súlade s Vašou činnosťou na našich webových stránkach;
 • súbory cookie na zacielenie, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby boli reklamy pre návštevníkov našich webových stránok relevantnejšie.

Súbory cookie a remarketing

Vaše informácie môžeme využiť na remarketing. Remarketing je spôsob, ako sa môžeme spojiť s návštevníkmi našich webových stránok na základe predchádzajúcich interakcií s našimi webovými stránkami. Otago môže na remarketing použiť služby dodávateľov remarketingových služieb. V dôsledku toho môžu dodávatelia, vrátane spoločnosti Google, zobrazovať reklamy našej spoločnosti na iných webových stránkach. Dodávatelia, vrátane spoločnosti Google, používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev na našich webových stránkach. Všetky zhromaždené informácie sa používajú iba na účely remarketingu a nebudú použité na žiadne iné účely.

Ak si neželáte zobrazovať prispôsobené reklamy v reklamnej sieti Google (Google Display Network) alebo chcete zistiť viac informácií o tom, ako spoločnosť Google používa údaje, ktoré zhromažďuje, navštívte stránku https://www.google.com/privacy_ads.html.

Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics, ktorá slúži ako webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využíva súbory cookie, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby mohol webový server analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky. Informácie generované súbormi cookie o používaní webových stránok sú obvykle prenesené na server Google v USA, kde sú aj uložené. Ak je však na webových stránkach aktivovaná anonymizácia IP, Vaša IP adresa bude anonymizovaná spoločnosťou Google a ostane uložená v priestore EÚ a EZVO.

Spoločnosť Google používa v mene prevádzkovateľa webových stránok zhromaždené informácie na posúdenie používania našich webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite na našich webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našich webových stránok. IP adresa odoslaná Vašim prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo Vašom prehliadači, vezmite však na vedomie, že v takom prípade nebudete mať možnosť využiť plnú funkcionalitu našich webových stránok. Spoločnosti Google môžete tiež zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi cookie súvisiacich s používaním našich webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) a so spracovaním týchto údajov stiahnutím a inštaláciou rozšírenia prehliadača dostupného na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/.

Upozorňujeme, že na našich webových stránkach bola v službe Google Analytics zavedená možnosť anonymizácie Vašej IP adresy „anonymizeIp“, aby bola zaručená anonymná registrácia IP adries (tzv. IP maskovanie).

Reklamné a iné systémy

Spoločnosť Otago používa reklamné systémy (napríklad Google AdWords, GA Audiences, DoubleClick), ktoré zhromažďujú súbory cookie tretích strán z našich webových stránkok. Súbory cookie zhromaždené týmito reklamnými systémami budú používané tretími stranami na reklamné účely.

Na našich webových stránkach používame remarketingové služby Google AdWords na inzerovanie špecifického obsahu, výhradne na účely reklamy prostredníctvom internetu, najmä v reklamnej sieti Google. Google AdWords Remarketing nám umožňuje prispôsobiť obsah inzercie tak, aby lepšie vyhovoval Vašim potrebám a zobrazoval iba reklamy, ktoré sú pre Vás relevantné. Remarketingové kampane našej spoločnosti sa Vám budú zobrazovať jedine v prípade, že ste nám k tomu dali súhlas na našich webových stránkach.

Otago používa aj iné nástroje na sledovanie súborov cookie na tieto účely: správca značiek Google GTM (na správu značiek HTML/JS), Mailchimp (na e-mailové kampane), Pipedrive (na online chat pre komunikáciu s návštevníkmi našich webových stránok). Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení v prehliadači.

Pluginy pre sociálne siete

Otago používa pluginy pre sociálne siete (napríklad Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter). Pluginy sú predvolene nastavené ako deaktivované, a preto neposielajú dáta žiadnym iným webovým stránkam.

Keď navštívite naše webové stránky, Váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi, na ktorých sa tieto pluginy sociálnych sietí, napríklad Facebook/Twitter/LinkedIn/Google, spúšťajú. Integrácia pluginov spôsobuje, že Facebook/Twitter/LinkedIn/Google dostane informácie, ktoré ste získali na našich webových stránkach.

Ak nechcete, aby sociálne siete zhromažďovali informácie o Vás prostredníctvom našich webových stránok, musíte sa pred návštevou našich webových stránok zo sociálnej siete odhlásiť alebo zakázať pluginy pre sociálne siete.

Ďalšie informácie o tom, ako tieto sociálne siete spracúvajú Vaše údaje, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov na konkrétnych sociálnych sieťach:

Používame nasledujúce pluginy:

Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA) https://www.facebook.com/about/privacy/your-info

LinkedIn (LinkedIn Corporation, 1000 Wesz Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA) https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Priamy marketing

Naša spoločnosť Vám môže poslať relevantné ponuky a správy o našich produktoch a službách a návrhoch na spoluprácu prostredníctvom e-mailu, ale iba ak ste predtým súhlasili so zasielaním marketingovej komunikácie alebo ste v minulosti využili naše služby a stali ste sa naším zákazníkom. V každom e-maile Vám poskytneme možnosť odhlásiť sa z ďalšej marketingovej komunikácie. Zrušiť odber môžete kliknutím na odkaz „Odhlásiť sa z odberu“, ktorý je umiestnený v spodnej časti našich marketingových e-mailov. Na odosielanie e-mailových kampaní používame e-mailingový nástroj Mailchimp.

Podmienky udelenia súhlasu na zasielanie personalizovaných správ:

 • svoj súhlas máte právo kedykoľvek odobrať,
 • e-mail od nás dostanete najviac dvakrát za mesiac,
 • Vaše osobné údaje si v databáze uložíme na maximálne 5 rokov,
 • Vaše osobné údaje nevyužijeme na žiadne iné účely a neposkytneme ich tretím stranám.

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Dĺžka uchovávania osobných údajov je stanovená podľa konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitných predpisov. Jednotlivé doby uchovávania predpisuje interný predpis „Registratúrny plán spoločnosti“ vypracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach. Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončili.

Aké sú Vaše práva?

Aj keď na spracúvanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme súhlas, chceme, aby ste boli oboznámení s tým a rozumeli tomu, ako ich spracúvame.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • požadovať prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu,
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 • mať prístup k vlastným osobným údajom,
 • požadovať zoznam vlastných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • požadovať likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • zabrániť spracúvaniu vlastných osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely marketingu bez vášho súhlasu,
 • mať právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 v prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

Ak chcete uplatniť akékoľvek práva uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo v prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa používania a spracovávania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@otagosro.sk.

Máte právo na poskytnutie podrobných informácií o svojich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov alebo obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa Vás týkajú. Požiadať o aktualizáciu alebo výmaz svojich osobných údajov môžete prostredníctvom e-mailu na adresu gdpr@otagosro.com. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, nadmerná alebo opakovaná, môžeme:

 • účtovať primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady na vykonanie požadovaných akcií alebo
 • odmietnuť vašu žiadosť vykonať.

Ak máte pocit, že Vaše údaje boli spracúvané nezákonne, kontaktujte nás na adrese gdpr@otagosro.com a my sa zaväzujeme, že problém neodkladne vyriešime. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
 • +421 2 2102 6130
 • [javascript protected email address]
Cenová ponuka do 30 minút
Prosím zadajte vaše celé meno.
Prosím zadajte váš e-mail
Prosím zadajte vaše telefónne čislo.
Prosím napíšte nám správu.
Nahrajte súbory presunutím sem alebo nahrajte zo zariadenia
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Formulár sa odosiela ...

Čo hovoria naši klienti?
Spoľahlivé služby pre vašu firmu!

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager